تعرفه خدمات

جدول تعرفه ها
مورد : ثبت کتاب ثبت کتابخانه کمتر از 50 کتاب ثبت کتاب خانه 50 تا 150 کتاب ثبت کتابخانه بیش از 150 کتاب
بها : 3,000 ریال 10,000 ریال 15,000 ریال 20,000 ریال